Ga naar hoofdinhoud

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BOUNCER BV

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door BOUNCER BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Gorsem-Dorp 167, 3803 Sint-Truiden (België), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Hasselt (België) en hierna “BOUNCER” genoemd;

1.2. De opdracht of de bestelling van de koper/opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene verkoopvoorwaarden van BOUNCER; Bijzondere van de voorwaarden van BOUNCER afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen; BOUNCER aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractanten en/of derden als zulks schriftelijk en nadrukkelijk is overeengekomen;

1.3. Eventuele toepasselijkheid van de onder 1.2. bedoelde algemene voorwaarden laten de toepasselijkheid van huidige algemene voorwaarden onverlet voor zover deze niet strijdig zijn met de eerstgenoemde voorwaarden;

1.4. Algemene voorwaarden worden slechts door BOUNCER aanvaard onder de in art. 1.2 en 1.3. genoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde overeenkomst, waarbij de automatische toepasselijkheid op toekomstige transacties steeds uitgesloten blijft;

Artikel 2. Offertes – bestellingen – overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2. Mondelinge offertes door BOUNCER of haar aangestelden en/of vertegenwoordigers zijn niet bindend, tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd;

2.3. Behoudens andersluidend beding zijn de offertes geldig gedurende drie maanden vanaf de datum dewelke op de offerte is vermeld; Na deze periode kan de koper geen aanspraak meer maken op de vermeldingen van eender welke aard dan ook, dewelke in de offerte vermeld werden;

2.4. BOUNCER’s medewerkers, ongeacht of zij agenten of vertegenwoordigers zijn, hebben geen vertegenwoordigingsbevoegdheid, en kunnen de firma aldus niet in rechte verbinden, noch voorschotten ontvangen, voor zover er geen schriftelijke bevestiging is van BOUNCER;

2.5. Het voorwerp van de overeenkomst is beperkt tot hetgeen schriftelijk werd bepaald; Meerwerk en/of wijzigingen, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, wordt bijkomend gefactureerd; Worden de wijzigingen mondeling of telefonisch doorgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van deze wijzigingen voor rekening van de koper/opdrachtgever;

Artikel 3. Prijzen

3.1. Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van de alsdan geldende prijzen; Indien na de overeenkomst, de prijzen van lonen, sociale lasten, vennootschapsbelasting, importtarieven e.d.m. verhogingen ondergaan, of er zich koersfluctuaties voordoen, zowel van binnenlandse als buitenlandse valuta, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorgerekend;

3.2. Prijzen worden opgegeven in Euro en zijn steeds exclusief B.T.W.; Elke verhoging van het B.T.W.- tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de koper/opdrachtgever vallen.

3.3. Behoudens andersluidend beding zijn de prijzen opgegeven voor levering in de op de offerte van BOUNCER aangeduide vestiging van de koper;

Artikel 4. Annuleren

4.1. Indien de koper/opdrachtgever de bestelling annuleert, is hij gehouden tot betaling aan BOUNCER van het op dat ogenblik reeds gepresteerde werk met daarnaast een minimum van 25% van de overeengekomen prijs ten titel van forfaitaire schadeloosstelling, onverminderd het recht van BOUNCER om de volledige nakoming van de overeenkomst en/of de ontbinding van de overeenkomst te vorderen;

Artikel 5. Betaling

5.1. BOUNCER behoudt zich het recht voor om bij het afsluiten van iedere overeenkomst om een voorschot te vragen van minimaal 25%, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;

5.2. De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van BOUNCER, uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum of contant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen; Indien de factuur niet op vervaldatum is vereffend, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest eisbaar, berekend aan 10% op jaarbasis;

5.3. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde koper/opdrachtgever;

5.4. Indien de factuur op vervaldag onbetaald blijft, zal het saldo worden verhoogd met 5.2 %, met een minimum van 15 €, zulks onverminderd de intresten zoals vermeld in art. 125.00;

5.5. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze clausule geen toepassing is van art. 1023 Gerechtelijk Wetboek, doch wel van art. 1226 Burgerlijke Wetboek;

Artikel 6. Leveringstermijnen en levering

6.1.Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, worden de leveringstermijnen slechts ter indicatie gegeven en zijn zij geenszins bindend; In geval van niet-tijdige levering dient de koper/opdrachtgever BOUNCER schriftelijk in gebreke te stellen; De aansprakelijkheid van BOUNCER kan slechts worden ingeroepen in geval van zware fout;

6.2. Behoudens andersluidend beding geschiedt de levering in de op de offerte van BOUNCER aangeduide vestiging van de koper;

6.3. Vanaf de levering draagt de koper/opdrachtgever alle risico’s met betrekking tot de verkochte goederen;

6.4. Een gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengesteld order, kan door BOUNCER worden gefactureerd waarvoor de bepalingen onder artikel 5 toepassing vinden; In dat geval kan verdere levering worden opgeschort tot na algehele betaling; 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud – retentierecht

7.1. De geleverde goederen blijven eigendom van BOUNCER tot de volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties, inclusief eventuele schadebedingen en interesten, zelfs indien deze goederen werden gewijzigd of geïncorporeerd;

7.2. BOUNCER behoudt zich een rententierecht voor in geval van een onbetaald gebleven gedeeltelijke levering en/of samengesteld order, en dit op de goederen die nog dienen geleverd te worden;

Artikel 8. Aanvaarding

8.1. De goederen worden geacht aanvaard te zijn door de koper/opdrachtgever bij afhaling en na ondertekening van de leveringsbon, behoudens nauwkeurig omschreven en gedetailleerde klacht die BOUNCER bereikt bij aangetekend schrijven binnen 5 kalenderdagen na levering;

8.2. De koper/opdrachtgever zal bij de levering zelf de conformiteit van de geleverde en de bestelde producten nagaan, en het ondertekenen van de leveringsbon geldt als bevestiging van de conformiteit tussen de bestelde en de geleverde goederen; De aanvaarding dekt tevens alle zichtbare gebreken, d.w.z. alle gebreken die de koper/opdrachtgever op het ogenblik van de levering had kunnen vaststellen door een aandachtige en zorgvuldige controle, en in het bijzonder de gebreken betreffende de kenmerken van de producten;

Artikel 9. Waarborg

9.1. Voor zover dit artikel nadrukkelijk van toepassing wordt verklaard en gedurende een nader gespecifieerde termijn, met een maximum van 6 maanden, nà levering, verleent BOUNCER aan de koper/opdrachtgever garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan;

9.2. De garantie onder 9.1. geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van alle andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien BOUNCER na overleg met de koper gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert; Voor alle goederen en materialen die BOUNCER niet zelf vervaardigt, verleent BOUNCER nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven; Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, nooit op uren of verplaatsingen;

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Behoudens de in de artikelen 8 en 9 beschreven gevallen, aanvaardt BOUNCER vanaf de levering zoals bedoeld in art. 6, geen enkele aansprakelijkheid en/of gehoudenheid tot schadevergoeding. Daarenboven aanvaardt BOUNCER geen enkele aansprakelijkheid voor menselijke schade en/of bedrijfs- en/of gevolgschade, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van verkochte en/of ter beschikking gestelde goederen;

10.2. Er wordt geen aansprakelijkheid en/of gehoudenheid aanvaard voor schade ontstaan als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van: overmacht, fouten en/of nalatigheden van de koper/opdrachtgever en zijn juridische dan wel feitelijke aangestelden, gebreken in het door de koper ter beschikking gestelde materiaal, of enige andere externe oorzaak, hieronder begrepen atmosferische, chemische, electrische en mechanische invloeden;

10.3. Iedere aansprakelijkheid en/of gehoudenheid van BOUNCER is steeds beperkt tot het bedrag van de betreffende factuur, exclusief B.T.W., zonder rekening te houden met de oorzaak en de omvang van de schade;

10.4. Zodra bepaalde materialen, onderdelen en/of goederen, die voor de uitvoering van de opdracht, ter beschikking gesteld worden door de koper/opdrachtgever, draagt deze het risico voor alle risico’s en schades, van welke aard ook, die aan deze materialen zouden kunnen ontstaan;

Artikel 11. Ontbinding

11.1. BOUNCER is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door eenvoudige aangetekende kennisgeving aan de koper/opdrachtgever, indien deze één van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, inzonderheid indien hij meer dan 30 dagen nalaat een factuur te betalen, of indien blijkt dat hij één van zijn verplichtingen niet of waarschijnlijk niet zal nakomen, zelfs indien deze verplichting nog niet eisbaar is;

11.2. Bij ontbinding van de overeenkomst met toepassing van het eerste lid zal de koper/opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 15 % van de prijs, onverminderd het recht van BOUNCER om de werkelijk geleden schade te bewijzen;

Artikel 12. Toepasselijk recht – Bevoegdheid

12.1. De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

12.2. Voor alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt, bevoegd en zulks onverminderd het recht van BOUNCER om de koper/opdrachtgever te dagvaarden voor de rechtbanken van diens woonplaats en/of maatschappelijke zetel;

12.3. Ingeval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de anderstalige tekst, prevaleert de Nederlandse tekst;